Kategorie

Informacja

Producenci

Regulamin

I.Postanowienia ogólne

FIRMA ADMAR ,02-785 WARSZAWA ul. SUROWIECKIEGO 4 /409 NIP: 5211524300

DANE DO PRZELEWU :

ADMAR

02-785 WARSZAWA

SUROWIECKIEGO 4/409

BANK ING

02 1050 1025 1000 0092 3996 5719

II. Warunki dokonywania zakupów

FIRMA ADMAR prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.mebble.pl

III. Oferta i realizacja zakupów

W każdej paczce z towarem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (pragon, lub na życzenie klienta faktura).

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia w sklepie, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów. Przy zakupie mebli na zamówienie wymagana jest wpłata 20%wartości zamówienia

Wszystkie ceny podawane w sklepie mebble.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN) ( zawierają podatek VAT)

Zamieszczone w sklepie zdjęcia są zdjęciami poglądowymi lub realnymi - jest to opisane na stronie przedmiotu .

Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od stanu rzeczywistego np. w zależności od ustawień monitora. Próbniki wszystkich dekorów i tkanin dostępne są na żywo w naszym magazynie. Istnieje możliwość wyboru koloru oraz tkanin tapicerki. Informacje o dostępności konkretnego produktu otrzymają Państwo kierując zapytania drogą mailową lub telefonicznie.

Termin realizacji zamówienia mebli dostępnych na zamówienie jest liczony od zaksięgowania wpłaconej zaliczki na naszym koncie .

Towar zakupiony z wybrana opcją "wysyłka kurierem " wysyłka tylko po opłacie za towar przelewem na konto przed wysłaniem na adres klienta

Wpłaty można dokonać przelewem na podany rachunek bankowy lub gotówką w magazynie.

IV. Reklamacje i gwarancje

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia paczki (np.wgniecenie,uderzenie,złamanie,rozerwanie itp…) należy w obecności kuriera sporządzić protokołu szkody

Jeżeli podpiszecie Państwo odbiór towaru jest to równoznaczne z przyjęciem tego towaru w stanie nienaruszonym

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub jakiegokolwiek braku

w paczce dopiero po jej otwarciu ,prosimy o przesłanie mailem zdjęć uszkodzonych elementów oraz zawartych w instrukcji montażu nazwa mebla,kod tego mebla oraz symboli elementu (literka lub cyfra)

Reklamacja jest rozpatrywana do 14 dni – reklamowany element wymieniamy i wysyłamy do Państwa na nasz koszt w terminie późniejszym

Przy składaniu reklamacji proszę podać dane kontaktowe

Towar objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta

V ZWROT TOWARU:

Istnieje możliwość odstąpienia od umowy kupna towaru bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonym od dnia jego zakupu (z wyłączeniem mebli zakupionych na zamówienie ) Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres email : meble525@interia.pl

Ale zakupiony towar , co jest bardzo ważne, nie może nosić znamion użytkowania i musi być opakowany w oryginalne opakowanie bez śladów otwierania paczki .

Konieczny jest dokument potwierdzający zakup tego towaru

Koszt transportu zwracanego towaru ponosi kupujący

Jeżeli zwrócone meble spełniają powyższe warunki to wciągu 4 dni od daty ich otrzymania zwracamy pieniądze na podane przez Państwo konto

MEBLE WYKONYWANE NA ZAMÓWIENIE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI .

formularz odstąpienia od umowy

VI. Postanowienia końcowe

Admar zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: meble525@interia.pl

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Admar meble. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.

VII

Promocje cenowe  nie łączą się .Jesli produkt jest objęty promocją widocznym opustem na stronie produktu to nie obejmuje go dodatkowa promocja  "promocja sklepu na cały asortyment" .

VII

Produkty wykonywane są na indywidualne zamówienie, co wyklucza możliwość odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży oraz zwrotu.

VIII

  1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
   1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
    1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
    2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
    3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
    4. W sprawach dotyczących Produktów Ubezpieczeniowych i Produktów Ratalnych Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Rzecznika Finansowego, przy czym dodatkowe informacje dotyczące pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami, udostępnione są w odpowiednich wzorcach umownych w szczególności Regulaminie Banku i Warunkach Ubezpieczenia.
   2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl/.
   3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożlwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy:meble525@interia.pl

Przyjęty przezNadzwyczajneWalneZgromadzenie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w dniu 29 września 2017 r.KODEKS DOBRYCHPRAKTYKPolskiejIzbyFirmSzkoleniowychPreambułaIstotą usługi rozwojowej jest działanie dzięki któremu interesariusze osiągają efekty uczenia się prowadzące do zmian zgodnych z wyznaczonymi celami rozwoju. Zaliczamy do niej działania związane z diagnozą, ustalaniem potrzeb i wyznaczaniem celów rozwoju, projektowaniem i realizacją działań wspierających rozwój oraz projektowaniem i realizacją działań służących wdrożeniu i ewaluacji efektów.Kluczowe dla działalności sektora jest poszanowanie podmiotowości, autonomii i różnorodności uczących się, oraz uznanie, żerozwój jednostek, grup lub organizacji zachodzi w środowisku wspomagającym uczenie się, któremu szczególnie służy dopasowany proces, formy, metody, techniki i narzędzia rozwojowe.Częścią wspólną różnorodnych usług rozwojowych świadczonych przez podmioty zrzeszone w PIFS są profesjonale praktyki oparte na kilku głównych założeniach:Wykorzystywana wiedza oraz używane metody i narzędzia są oparte na dowodach ich prawdziwości lub skuteczności oraz gwarantujemy ich kompetentne i profesjonalne zastosowanieWykonujemy usługę rozwojową uwzględniając cele i potrzeby wszystkich interesariuszy usługi Każda usługa rozwojowa jest wykonana z uczciwością i należytą starannościąCele Kodeksu Celem KDP jest propagowanie/promowanie najwyższych standardów działaniafirm szkoleniowo -rozwojowych na rynku. KDP zawiera najważniejsze elementy opisujące profesjonalne praktyki dotyczące usług szkoleniowo -rozwojowych przez co wspomaga rynek w identyfikacji rzetelnych i uczciwych firm realizujących wysokiej jakości usługi. KDP reguluje normy i zasady postępowania, w tym dobre praktyki, którymi kierują się Członkowie PIFS, w ramach prowadzonej przez nich działalności, w szczególności w ramach współpracy z klientami, odbiorcami szkoleń, wykonawcami usług oraz innymi partnerami.KDP jest głównie dokumentem upowszechniającym profesjonalne zachowania w środowisku usług rozwojowych, a jego stosowanie stanowi dobrowolną formę poddania się wymogom merytorycznym i etycznym prowadzącym do spełnienia standardu SUS 2.0 Zasady postępowania i dobre praktyki firmy realizującej usługę rozwojową:A.Relacje firmy z jej otoczeniem 1.Prowadzi działalność zgodną z danymi rejestrowymi,posiadanymi uprawnieniamii standardami, know-how i doświadczeniem oraz możliwościami operacyjnymi. 2.Udostępnia informacje: zakres swojej działalności, obszary specjalizacji, metodologie, referencje własne(i osób współpracujących),dane o osobach realizujących usługi (prowadzących) pozwalające klientom na właściwą identyfikacjęfirmy i jej usług oraz dokonanie wyboru co do zakresu współpracy3.Informuje klientów o możliwych do osiągnięcia celach rozwoju i uzyskaniakwalifikacjioraz warunkach realizacji tego procesu4.Rzetelnie przedstawia Klientowi warunki wykonania usługi, zwłaszcza w zakresie niezbędnych zasobówi kosztówi innych niezbędnych warunków(w tym logistycznych )5.Rekomenduje i uzgadnia odpowiedzialności poszczególnych interesariuszy, w procesie realizacji usługi6.Zawiera umowy pozwalające zidentyfikować cele, zakres usługi oraz wzajemne zobowiązania Strona 2z 2B.Realizacja usługi1.Realizuje swoje usługi rozwojowe na podstawiecelówi potrzebrozwojowychustalonych z Klientem 2.Potrzeby rozwojowe ustalane są na podstawie rzetelnych informacji uzyskanych samodzielnie przez firmę lub przez Klienta.3.W zależności od celów potrzeby rozwojowedefiniowane są na poziomie organizacji, zespołów i pracowników.4.Usługi szkoleniowo-rozwojowe przygotowywane i realizowane są w oparciu oprogram dostosowany do celów i potrzeb rozwojowych ustalonych z Klientem5.Aby zapewnić osiągnięciecelówusługi szkoleniowo-rozwojowej ustalonych z Klientem,firma zapewnia kadrę do przygotowania, realizacji i ewaluacji projektu rozwojowego odpowiednią pod względem kompetencji i doświadczenia6.Wtrakcie realizacji usługi monitoruje jego przebieg na postawie indywidualnie dobranej metody ewaluacji usługi rozwojowej 7.Po zrealizowaniu projektu komunikuje stopień zgodności osiągniętych rezultatów z ustalonymi wcześniej celami 8.Wspieraosiąganie i utrwalanierezultatówrozwojowychpoprzez działania ustalone wcześniejz Klientem 9.Reaguje na wszystkie nieprzewidziane sytuacje i zastrzeżenia Klientów szukając obopólnie korzystnego rozwiązania C.Etyka, normyizasadyuczciwejkonkurencji1.Firma podaje informacje o sobie i swojej działalności zgodnie ze stanem faktycznym. Przy sprzedaży usług i ich realizacji posługuje się ogólnie przyjętą i zrozumiałą terminologią, ustalając cele i zakresusług oraz wzajemne zobowiązaniarzetelnie, zgodnie z zasadą nie wprowadzania w błąd2.Zawiera umowy na zasadach partnerskich(win-win)3.Przyjmuje współodpowiedzialność za usługę wkontekście osiągnięcia celów rozwoju i zaspokojenia innych potrzeb uczących się, w tym za przygotowanie i działania osób realizujących usługę4.Dba o dostarczanie usług wyłącznie wysokiej jakości jednocześnie upowszechniając podejście projakościowe w usługach szkoleniowo-rozwojowych5.Przestrzega ustalonych reguł współpracy z interesariuszami usługi6.Przestrzega praw autorskich iwykorzystuje tylko takie know-how, do którego ma prawo7.Zapewnia poufność informacji uzyskanych na wszystkich etapach współpracy z Klientem8.Posługuje się danymi dotyczącymi Klientówi innych interesariuszy usługi(np. umieszczenie na liście referencyjnej) wyłącznie po uzyskaniu ich zgody9.Przestrzega spełnianianiezbędnych wymagań i standardów (w tym uprawnień i certyfikatów) potrzebnych do realizacji usług szkoleniowo-rozwojowych 10.Stosuje zasady uczciwej konkurencjii zasady, zwłaszcza w zakresie informacji i reklamy, wyceny i zakresu usług, prowadzenia biznesuw tym reguluje zobowiązania wobec: dostawców, pracowników, odbiorców, partnerów oraz inne zobowiązania wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej 11.Przeciwdziała praktykom korupcyjnymoraz konfliktom interesówTen Kodeks jest efektem pracy i dyskusji w ramach PIFS, a decyzją Walnego Zgromadzenia Izby staje się obowiązującym dla wszystkich członków PIFS.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO :

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Administratorem danych osobowych zbieranych za ich pośrednictwem jest ADAM MAZUR prowadzący działalność gospodarczą pod firmąADMAR ADAM MAZUR wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:02-785 WARSZAWA ULICA SUROWIECKIEGO 4LOK U 409, NIP 5211524300, adres poczty elektronicznej: meble525@interia.pl - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego o nazwie mebble.pl i Sprzedawcą.

1.3. Dane osobowe w Serwisie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH2.1.Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem

2.2.Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Serwisu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM3.1.Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Serwisie Internetowym.

3.2.Administrator może przetwarzać dane osobowe w Serwisie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie.

3.2.1 Wykonanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów.

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; adres IP, numer telefonu kontaktowego; adres dostawy adres prowadzenia działalności/siedziby (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

3.2.2 Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej

3.2.3 Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej

3.2.4 Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

3.2.5 Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODODane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby.W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

4. ODBIORCY DANYCH W SERWISIE INTERNETOWYM4.1.Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu Internetowego, w tym dla prawidłowego świadczenia przez Administratora Usług Elektronicznych konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2.Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

4.3.Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego, przy czym Administrator zapewnia, że w takim przypadku odbywać się to będzie w stosunku do państwa zapewniającego odpowiedni stopień ochrony – zgodny z Rozporządzeniem RODO, a osoba której dane dotyczą ma możliwość uzyskania kopii swoich danych. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.4.Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Serwisu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.4.1.podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.

4.4.2.dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Serwisie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.

4.4.3.dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Serwisu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

4.4.4.dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

e.Podmiotom i partnerom współpracującym którzy publikują, reklamują lub wykorzystują usługi administratora na swoich witrynach, stronach internetowych, usługach. Administrator udostępnia zebrane dane jedynie w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z zawartych umów cywilno-prawnych.

4.4.5.Podmiotom powiązanych kapitałowo lub osobowo z Administratorem w celach wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności.

4.4.6.Innym podmiotom pod warunkiem zanonimizowania danych, czyli takie dane, które nie identyfikują konkretnego usługobiorcę lub Klienta.

4.4.7.Podmiotom lub organom publicznym w związku ze zwalczaniem naruszeń prawa, oszustwami i nadużyciami.

4.4.8.W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia majątku lub jego części na nowego właściciela dane Usługobiorców lub Klientów mogą zostać przeniesione na Kupującego w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia Usług Administratora.

5. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE5.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

5.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

5.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

5.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

5.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

5.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

5.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

5.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

5.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

5.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

· w przeglądarce Chrome

· w przeglądarce Firefox

· w przęglądarce Internet Explorer

· w przeglądarce Opera

· w przeglądarce Safari

5.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

6. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH6.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ7.1.Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

7.2.Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.3.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.4.Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.5.Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

7.6.W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE8.1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

8.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

8.3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

8.3.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

8.3.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

zapraszamy do zakupów